Disclaimer

Datingsites-reviews.nl, hierna te noemen ‘De Website’ publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen en privacy services. De Website behoudt zich daarbij het recht voor op ieder moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen/wijzigen zonder daarover een mededeling te hoeven doen. De informatie op De Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. De website is een netwerk van diverse consumenten websites. De Website is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt.

Informatie

Ledenaantallen, prijzen van abonnementen en acties wijzigen continu. Wij raden u aan altijd de meest actuele informatie op de betreffende site zelf op te zoeken. Datingsites komen en gaan. De Website pretendeert geen volledig en compleet overzicht van datingsites te bieden. De Website ontvangt van een deel van de genoemde datingsites een geldelijke vergoeding wanneer iemand zich inschrijft bij de betreffende datingsite. De Website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor geleden schade. In welke vorm ook, die voortvloeit uit contacten met of via de organisaties en instanties, die op de verschillende webpagina’s websites binnen het voornoemde domein worden genoemd en verlinkt. Daarnaast kan de juistheid van de vermelde informatie op de webpagina’s van De Website niet worden gegarandeerd. De Website aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit eventueel onjuiste informatie, die op de verschillende webpagina’s van de site zou kunnen zijn vermeld.

Beperkte aansprakelijkheid

We spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Met alle content en artikelen is het bijvoorbeeld mogelijk dat een artikel niet altijd up to date is. We aanvaarden hierdoor geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gebruik van de informatie op deze website.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Datingsites-reviews.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons. Tenzij dit anders bepaald is in de regelingen van dwingend recht zoals citaatrecht of als dit bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties van de website te kopiëren. Teven om op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, als daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Tot Slot

Deze disclaimer kan, net als de overige inhouden van De Website van tijd tot tijd wijzigen. Indien u vragen heeft met betrekking tot deze disclaimer nodigen we u uit contact met ons op te nemen.

Privacy statement

Bij Datingsites-reviews.nl heeft uw privacy topprioriteit. Uw privacy vormt de kern van de manier waarop wij de diensten en producten ontwerpen en bouwen. De dienst die u kent en waar u van houd, zodat u ze volledig kunt vertrouwen en kunt focussen op het ontwikkelen van waardevolle informatie. Bij Datingsites-reviews.nl doen we er alles aan om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. We hebben er daarom voor gekozen om zo min mogelijk data te verzamelen. In dit privacy statement leggen we uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinden

De website verwerkt de persoonsgegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden en op basis van de hierna genoemde rechtsgronden. Wanneer de gegevensverwerking op de rechtsgrond van een gerechtvaardigd belang is gebaseerd, lichten wij vervolgens ook toe wat ons gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking is:

  • Voor het ter beschikking stellen van platform en daarmee ook om de diensten
  • Daarbij gaat het met name om de volgende verwerkingsdoeleinden
  • Het ter beschikking stellen van onze website aan niet geregistreerde gebruikers
  • Het gebruik van onze website door geregistreerde leden

Reclame en advertisements

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Contactformulier en nieuwsbrieven

Wij bieden via onze website bieden we de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier. Dit of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Link naar de contactpagina

Google analytics

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze Datingsites-reviews gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe en innovatieve manieren om u te helpen zinvolle relaties op te bouwen, kan dit beleid in de loop van de tijd veranderen. We zullen u op de hoogte brengen voordat essentiële veranderingen van kracht worden, zodat u de tijd hebt om de wijzigingen te bekijken.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door de website. slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. De website legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat. Garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Bieden we een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is.

Cookies afbeelding

Cookies en privacy

De cookie wetgeving verplicht ons onze bezoekers te informeren over het cookie gebruik. De enige manier waarop wij cookies gebruiken op Datingsites-reviews.nl is Google Analytics. Dit is een statistieken programma van Google waarmee wij onze website kunnen verbeteren. Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend. Maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens waaronder IP-adressen en zoek, internet om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Wanneer er aantoonbaar sprake is geweest van fraude dan zullen wij bepaalde gegevens gerelateerd aan die fraude bewaren. Dit doen we voor de duur van 2 jaar nadat we deze fraude hebben ontdekt.

Datalekken

Een eventueel datalek zullen wij direct melden bij alle leden en we zullen er uiteraard alles aan doen om dit eventuele datalek zo snel mogelijk te dichten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Datingsites-reviews.nl neemt maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van de AVG. Deze privacy informatie is enkel van toepassing op onze website, Datingsites-reviews.nl. Wat datingsites met uw gegevens doen kunt u opvragen in de privacy policy van de betreffende datingsite. Bij het selecteren van geschikte dating sites controleren wij altijd hoe de site omgaat met privacy. Over het algemeen kunnen wij hierover zeggen dat deze uw gegevens ook strikt persoonlijk houden en u enkel nieuwsbrieven/updates opsturen nadat u heeft aangegeven dit te willen.

Het logo van Datingsites-reviews